Offshore keuring

Keuringsinstellingen

Over offshorekeuringen

Het werken op een offshore mijnbouwinstallatie verschilt van het werken op het vaste land. De veiligheid van werknemers tijdens de werkzaamheden kan in gevaar komen als andere werknemers niet optimaal functioneren. Medische hulp door een arts is in noodsituaties niet direct voorhanden. Binnen NOGEPA bestaat consensus over het feit dat werknemers op offshore mijnbouwinstallaties ook na 1 januari 2003 medisch moeten zijn goedgekeurd alvorens zij op deze arbeidsplaatsen te werk kunnen worden gesteld.

Keuringsrichtlijnen

Een werkgroep van NOGEPA artsen heeft keuringsrichtlijnen opgesteld die als leidraad dienen te worden gebruikt door artsen die de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken van personen werkzaam op offshore mijnbouwinstallaties uitvoeren. Deze richtlijnen worden door NOGEPA uitgegeven.
Offshoremedewerkers moeten op regelmatige basis worden gekeurd. De richtlijnen zijn gebaseerd op “good practice”. De eindbeslissing ligt altijd bij de operators medical advisor. Er zijn 3 medische categorieën (Cat. A,S en V).

De doelstelling van de keuring is ten eerste om te anticiperen op en waar mogelijk het voorkomen van vermijdbare gezondheidsrisico's. Ten tweede het veilig stellen dat offshore medewerkers medisch fit genoeg zijn om op afgelegen en geïsoleerde locaties te werken.

De inhoud van de keuring bestaat uit:
- een check van de identiteit
- anamnese (via een vragenlijst)
- medisch onderzoek (lichamelijk onderzoek, gehoortest, ogentest, longfunctieonderzoek, urineonderzoek, zonodig aangevuld met bloedonderzoek, hartfilmpje e.d.)

Indien betrokkene is goedgekeurd wordt er een certificaat van geschiktheid afgegeven.
Bron: www.mediboeg.nl